با استفاده از آسیاب های توپ صنعتی و پر زحمت خرد کردن و تجهیزات انگلستان