گلوله های طبیعی استفاده از درخت یا بوته کوتاه و رشد نکرده